esemény
Beat ünnep | Kőbányai János fotói | Műcsarnok

megnyitó | 2020. november 5. 19:00

a kiállítást megnyitja | online megnyitó, Jávorszky Béla Szilárd

web | http://mucsarnok.hu/kiallitaso...

a kiállítás bezárása | 2021. január 3.

cím | Műcsarnok

Térkép

Kő­bá­nyai János (1951) nem­csak rop­pant ter­mé­keny al­ko­tó, de élet­mű­ve fe­let­tébb szer­te­ága­zó is. Mint­egy ötven ön­ál­ló és szer­kesz­tett kö­te­tet, va­la­mint sok száz egyéb írás­mű­vet (esszét, no­vel­lát, in­ter­jút, szo­ciog­rá­fi­át, pub­li­cisz­ti­kát, for­ga­tó­köny­vet) je­gyez, fo­tó­i­ból ki­ál­lí­tá­sok nyíl­tak, fil­me­ket ren­de­zett. 1988 óta a Múlt és Jövő zsidó kul­tu­rá­lis fo­lyó­irat fő­szer­kesz­tő­je és mo­tor­ja, s emel­lett könyv­ki­adás­sal is fog­lal­ko­zik. Az ELTE-n jogot vég­zett (1975), ké­sőbb a je­ru­zsá­le­mi Héber Egye­te­men zsidó tör­té­nelm­ből dok­to­rált (2010). A jogi dip­lo­ma meg­szer­zé­sét kö­ve­tő­en gyám­ügyi if­jú­sá­gi elő­adó­ként, majd üzemi jo­gász­ként dol­go­zott. Egye­te­mis­ta éve­i­től kezd­ve pub­li­kál, a het­ve­nes évek­ben fő­ként szo­ciog­rá­fi­á­kat je­len­te­tett meg fi­a­tal mun­ká­sok­ról, a szo­ci­a­lis­ta nagy­vál­la­la­tok em­ber­te­len struk­tú­rá­já­ról és a tár­sa­da­lom pe­re­mén élő csel­len­gők­ről. Leg­na­gyobb fel­tű­nést keltő esszéi az if­jú­sá­gi el­len­kul­tú­ra mi­ben­lé­té­ről, a ma­gyar­or­szá­gi beat, csö­ves és punk je­len­ség ér­tel­me­zé­sé­ről szól­tak. Ri­por­ter­ként fény­ké­pe­ző­gép­pel járta a kon­cer­tek hely­szí­ne­it, és több mint tíz­ezer fotót ké­szí­tett a ze­ne­ka­rok­ról és kö­zön­sé­gük­ről.

A most be­mu­ta­tott mint­egy 200 fotó Kő­bá­nyai szo­cio­ló­gi­ai írá­sa­i­ban gyak­ran fel­buk­ka­nó „beat-ünnep” és „beat-ünnep vége” fo­ga­lom­pár­ra fó­kusz­ál. Meg­je­le­ní­ti a beat­nem­ze­dék to­vább­élé­sét, így a Kő­bá­nyai által »ma­gyar Wood­s­tock­nak« tar­tott, május 1-i ta­bá­ni kon­cer­tek ün­ne­pi jel­le­gét ki­dom­bo­rí­tó, a zene fel­sza­ba­dí­tó ha­tá­sát oly­kor eksz­tá­zis­ban meg­élő sztá­ro­kat és ra­jon­gó­i­kat, il­let­ve a beat-ünnep végét jelző Be­at­ri­ce-kor­szak, a csö­ves je­len­ség, va­la­mint a korai punk és al­ter­na­tív klub­kon­cer­tek ki­áb­rán­dul­tabb vi­lá­gát. Bár mind­két je­len­ség­nek meg­volt a nyu­ga­ti előz­mé­nye, ná­lunk mégis sa­já­to­san ma­gyar jel­leg­ze­tes­sé­ge­ket öl­tött, nem­csak kül­ső­sé­ge­i­ben, de abban is, hogy az idő­sebb ge­ne­rá­ci­ó­val szem­be­ni lá­za­dás­ba a szo­ci­a­lis­ta rend­szer if­jú­ság­po­li­ti­ká­já­val szem­be­ni elé­ge­det­len­ség ke­ve­re­dett. Jól­le­het az ál­lam­ha­ta­lom ré­szé­ről ná­lunk min­dig vol­tak a pop­ze­né­nek tá­mo­ga­tott for­mái, a beat és ké­sőbb a rock- és punk­kul­tú­ra jó része a tűrt és til­tott ka­te­gó­ri­ák ha­tár­mezs­gyé­jén moz­gott. Így volt már az Illés együt­tes szi­len­ci­um­ra íté­lé­sé­nek ide­jén, és ez a szem­lé­let le­he­tet­le­ní­tet­te el a Be­at­ri­cét, il­let­ve ve­ze­tett szá­mos punk- és al­ter­na­tív kon­cert (sőt ze­ne­kar) be­til­tá­sá­hoz, egyes elő­adók be­bör­tön­zé­sé­hez a nyolc­va­nas évek­ben. Kő­bá­nyai fel­vé­te­lei ek­ként a ze­ne­tör­té­ne­ti do­ku­men­tá­ci­ón túl a késő Kádár-kor­ról is lát­le­le­tet nyúj­ta­nak.

Ku­rá­tor: Rocken­ba­u­er Zol­tán

Jótanács

Ha egy időpontra kattint, akkor az ikOn megmutatja, hogy erre a napra milyen eseményeket regisztráltak.

OFF Biennale