esemény
Balázs Zoltán virtuális tárlatvezetése | Paolo Ventura kiállításán | Műcsarnok

megnyitó | 2020. julius 2. 18:00

web | https://youtu.be/gPevNMsowFk

A Mű­csar­nok vir­tu­á­lis tár­lat­ve­ze­té­se­i­nek soron kö­vet­ke­ző ven­dé­ge Ba­lázs Zol­tán, szí­nész, ren­de­ző, a Ma­la­dype Szín­ház ala­pí­tó­ja és ve­ze­tő­je, aki im­má­ron a Mű­csar­nok­ból, a Paolo Vent­ura ki­ál­lí­tás­ról je­lent­ke­zik és ka­la­u­zol­ja a ven­dé­ge­ket a fo­tog­rá­fus Ve­len­cei tör­té­net / Au­to­ma­ton c. ki­ál­lí­tá­sá­ban.
Kép­er­nyő elé vá­runk min­den ér­dek­lő­dőt Ba­lázs Zol­tán rend­ha­gyó, vir­tu­á­lis tár­lat­ve­ze­té­sé­re ott­hon­ról jú­li­us 2-án, csü­tö­rö­kön 18 óra­kor.
A ki­ál­lí­tás vir­tu­á­lis sé­tá­ja a http://​mu­csar­nok.​hu/​pan​oram​afot​o/​vent­ura/ címen te­kint­he­tő meg, a vir­tu­á­lis tár­lat­ve­ze­tést itt tesszük közzé a meg­je­lölt idő­pont­ban.
Paolo Vent­ura Ve­len­cei tör­té­net / Au­to­ma­ton c. ki­ál­lí­tá­sa jú­li­us 5-ig lá­to­gat­ha­tó!

Paolo Vent­ura Ve­len­cé­je is­me­rős és mégis ide­gen. Az a be­nyo­má­sunk, hogy talán csak a kép­ze­let­ben lé­te­zett, pedig min­den eleme annyi­ra va­ló­sá­gos. Akár­csak maga a tör­té­ne­lem, a közös múl­tunk. A kü­lö­nös, nyo­masz­tó, fé­lel­me­tes em­lé­kek­ről gyak­ran sze­ret­nénk az hinni, csak rém­ál­mok­ba lé­tez­nek. Hogy a múlt­ban el­szen­ve­dők talán csak egy álom­sze­rű báb­szín­ház ki­csiny fi­gu­rái vol­tak, nem pedig hús-vér em­be­rek. - Szar­ka Klára, a ki­ál­lí­tá­sa ku­rá­to­ra

 

 

Jótanács

Ha egy névre vagy címre kattint az artRoll oldalakon, akkor az ikOn kilistázza, hogy az adott személy vagy esemény hol fordul elő az ikOn oldalain.

Jur�nyi K�z�ss�gi Inkub�torh�z