esemény

megnyitó | 2019. október 10. 17:00

web | http://mucsarnok.hu/kiallitaso...

a kiállítás bezárása | 2019. december 1.

cím | Műcsarnok#Box

Térkép

A ki­ál­lí­tás a kép­ző­mű­vész-író al­ko­tó­pá­ros já­té­kos ugyan­ak­kor ko­moly mun­ká­já­ba enged be­pil­lan­tást: három te­rem­ben ki­lenc ani­má­ci­ós fil­met mu­ta­tunk be, me­lye­ket Serge Bloch gra­fi­ká­i­nak lát­vány­vi­lá­ga és ma­gya­rul most meg­je­le­nő köny­vé­nek lap­jai egé­szí­te­nek ki. Az ani­má­ci­ók nagy­részt a Te­rem­tés köny­vé­nek leg­is­mer­tebb ré­sze­it dol­goz­zák fel: a Te­rem­tés, az Éden­kert, Káin és Ábel, Áb­ra­hám, Sára és Noé tör­té­ne­tét; va­la­mint Jó­zsué köny­vé­ből Je­ri­kó város el­fog­la­lá­sát és Jónás Köny­vé­ből Jónás pró­fé­ta el­hí­va­tá­sát. Mé­lyen em­be­ri ta­pasz­ta­la­to­kat és élet­hely­ze­te­ket él­he­tünk át: a sze­re­te­tet, a fél­té­keny­sé­get, a szám­űze­tést…

Nem csu­pán a nyu­ga­ti kul­tú­rát meg­te­rem­tő ősi el­be­szé­lé­sek­kel ta­lál­ko­zunk – me­lye­ken a három mo­no­te­is­ta val­lás egy­aránt osz­to­zik –, de azzal a vi­lág­gal is, amely­ben ma élünk. Ré­sze­sei va­gyunk e kró­ni­ká­nak, ez a mi tör­té­ne­tünk.

Ku­rá­tor: Tu­li­pán Zsu­zsa

Tá­mo­ga­tó:

Ins­ti­tut Français de Bu­da­pest

Part­ne­rek:

Sco­lar Kiadó

Epson

Jótanács

Az ikOn oldalain elhelyezett hirdetésekkel (bannerekkel) a kortárs képzőművészeti események nagyobb látogatottsága érdekében végzett munkát támogatja!

az ikOn médiaajánlata

OFF Biennale