esemény
Szurcsik József kurátor virtuális tárlatvezetése | Szabadjáték | Műcsarnok

megnyitó | 2020. május 13. 18:00

web | https://www.facebook.com/event...

cím | Műcsarnok

Térkép

Szur­csik Jó­zsef a Sza­bad­já­ték / II. Kép­ző­mű­vé­sze­ti Nem­ze­ti Sza­lon ki­ál­lí­tá­son ka­la­u­zol­ja a lá­to­ga­tó­kat, ahol mint­egy 200 al­ko­tó friss, az utób­bi öt évben ké­szült mun­ká­it – fest­mé­nye­ket, szob­ro­kat, gra­fi­ká­kat, vi­deó­mű­ve­ket és ins­tal­lá­ci­ós al­ko­tá­so­kat – lát­ha­tunk a Mű­csar­nok ter­me­i­ben.
A tár­lat jól tük­rö­zi nap­ja­ink össze­tett, az ural­ko­dó stí­lus­irány­za­tok­tól el­sza­ka­dó je­len­sé­ge­it, a kü­lön­bö­ző al­ko­tói at­ti­tű­dök, fel­fo­gá­sok, sok­ol­da­lú mű­vé­szi meg­nyil­vá­nu­lá­sok egy­más mel­lett élő, gaz­dag vi­lá­gát. A szak­em­be­rek és a kö­zön­ség szá­má­ra is iz­gal­mas ese­mény fel­fe­dez­ni a művek sok­szí­nű­sé­ge kö­zött ki­raj­zo­ló­dó ten­den­ci­á­kat és el­té­ré­se­ket.
Kép­er­nyő elé vá­runk min­den ér­dek­lő­dőt május 13-án, szer­dán 18.00 óra­kor.
A ki­ál­lí­tás vir­tu­á­lis sé­tá­ja a http://​mu­csar­nok.​hu/​pan​oram​afot​o/​nsz2020 címen te­kint­he­tő meg, a vir­tu­á­lis tár­lat­ve­ze­tést az ese­mény Fa­ce­Book ol­da­lán tesszük közzé a meg­je­lölt idő­pont­ban.

Jótanács

Az ikOn adatbázisába feltöltött események az artRoll oldalakon azonnal láthatóvá válnak.

Besny� �va -- Szem�lyes t�vols�g