esemény
Most a DERKÓ-sok beszélnek 3 | virtuális tárlatvezetés | Süveges Rita, Berkes Ádám Csanád, Kopacz Kund, Almásy Ivor | Műcsarnok

megnyitó | 2020. május 15. 18:00

web | https://www.facebook.com/event...

cím | Műcsarnok

Térkép

A Mű­csar­nok a most ki­ál­lí­tó Der­kovits-ösz­tön­dí­ja­sok közül újabb négy al­ko­tót hí­vott meg, hogy a tár­la­ton sze­rep­lő fi­gye­lem­re méltó mű­ve­ik mel­lett pá­lyá­juk­ról, cél­ja­ik­ról és a ge­ne­rá­ci­ó­juk hely­ze­té­ről is be­szél­hes­se­nek. A pá­lyá­zók fo­lya­ma­to­san nagy száma jelzi, hogy az 1955 óta éven­te meg­hir­de­tett Der­kovits-ösz­tön­díj te­kin­té­lye meg­in­gat­ha­tat­lan a fi­a­tal kép­ző­mű­vé­szek kö­ré­ben. A DERKÓ ki­ál­lí­tá­sait a kö­zön­ség és a szak­ma is elő­sze­re­tet­tel lá­to­gat­ja. A DERKÓ a leg­fel­jebb három évre kap­ha­tó anya­gi tá­mo­ga­tá­son túl be­lé­pést is je­lent a fi­a­tal al­ko­tók szá­má­ra a meg­be­csült mű­vé­szek kö­ré­be. A 2020-as DERKÓ ki­ál­lí­tói közül Sü­ve­ges Rita fes­tő­mű­vész, Ber­kes Ádám Csa­nád szob­rász­mű­vész, Ko­pacz Kund kép­ző­mű­vész, Al­másy Ivor kép­ző­mű­vész és Fa­za­kas Réka, a tár­lat ku­rá­to­ra hozta létre ese­mé­nyün­ket ott­ho­nuk­ból, mű­ter­mük­ből be­szél­ve a Mű­csar­nok ér­dek­lő­dő on­line kö­zön­sé­gé­hez.

A fil­met itt tesszük közzé a meg­je­lölt idő­pont­ban.


Az első két rész itt lát­ha­tó:
Most a DERKÓ-sok be­szél­nek | vir­tu­á­lis tár­lat­ve­ze­tés | Schul­ler Judit, Pa­rá­da Zol­tán, Szabó Fran­cis­ka, w. Hor­váth Tibor
Most a DERKÓ-sok be­szél­nek 2 | vir­tu­á­lis tár­lat­ve­ze­tés | Ber­náth Dá­ni­el, Sipos Bog­lár­ka, Mel­ko­vics Tamás, Gosz­to­la Kitti
A ki­ál­lí­tást itt tudja vir­tu­á­li­san be­jár­ni: http://​mu­csar­nok.​hu/​pan​oram​afot​o/​der­ko2020/
Fa­za­kas Réka vir­tu­á­lis tár­lat­ve­ze­té­se a Derkó 2020 ki­ál­lí­tá­son

Jótanács

Ha egy intézmény nevére kattint, akkor az ikOn megmutatja az intézmény adatait és azt, hogy milyen események lesznek ebben az intézményben.

Jur�nyi K�z�ss�gi Inkub�torh�z