esemény

Optimista kiállítás.
Erdély Miklós és a Magyar Képzőművészeti Egyetem (1946–2018)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola kiállítása,
Barcsay Terem, 1062 Budapest, Andrássy út 69.
2018. december 15. – 2019. január 25.
Megnyitó: 2018. december 14., péntek 18.00
A kiállítást megnyitja Altorjay Gábor

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolája a 2018/19-es tanév első szemeszterét Erdély Miklós munkásságának szentelte. A féléves művészeti kutatási projekt záróeseménye ez a kiállítás, mely Erdély Miklós és a Magyar Képzőművészeti Egyetem munkacímmel került meghirdetésre és 2018. december közepétől január végéig látható az MKE Barcsay termében. A kiállítás célja a vállaltan történeti tematika mellett új, erre az alkalomra készült művek bemutatása, melyek kiegészültek néhány korábbi művel, reprodukciókkal, valamint archív anyagokkal.

Ismert tény, hogy Erdély Miklós a XX. század második felének meghatározó jelentőségű alkotója 1946–47 folyamán egy tanéven át a Magyar Képzőművészeti Főiskola szobrász szakos hallgatója volt. Természetesen ez az egy éves időszak önmagában talán nem lenne elégséges indok erre a kiállításra, ám tudjuk, hogy élete során barátai és az MKF hallgatóinak generációi révén közvetve és néha közvetlenül szinte folyamatos, bár áttételes kapcsolatban állt az intézménnyel. Életre szóló barátság fűzte például Kondor Bélához és Altorjai Sándorhoz (mindketten a Főiskola volt hallgatói), majd az 1970-es és 1980-as évek generációihoz is. 1975-ben két előadást tartott a Főiskolán, aminek szerepe volt a Rózsa-presszó néven ismertté vált művészcsoport létrejöttében is. Az előadásokat követően egyes emlékezések szerint Erdélyt az intézményből kitiltották, melyre közvetlen bizonyítékokat ugyan nem lehet találni, de arra több dokumentum utal, hogy legalábbis nemkívánatosnak minősítették azt a szellemiséget, melyet munkáival és magatartásával képviselt.

Az 1970-es és 80-as évek fordulóján előbb a Maurer Dórával közösen vezetett Kreativitási Gyakorlatok résztvevői, majd az Indigo csoport tagjai között találunk számos akkori MKF-hallgatót. Közülük hatan 1981-ben rektori figyelmeztetést kaptak egy „nem engedélyezett” Indigós kiállításon való részvételért.

1990 után, Erdély halálát követően a hallgatók újabb generációi között is folyamatos az érdeklődés Erdély Miklós iránt. 2008-ban, születésének 80. évfordulója alkalmából az Intermédia Tanszék rendezett többnapos konferenciát emlékére.

A kiállítás kapcsolódik Erdély Miklós (1928–1986) születésének 90. évfordulójához, valamint egy speciális történelmi–intézménytörténeti időutazáshoz, vagyis kísérlet Erdély Miklós máig érő hatástörténetének új típusú bemutatására.

A szervezők köszönetet mondanak az Erdély családnak, az örökösöknek, az EMA-nak és az Indigo csoport tagjainak segítségükért.


Kiállított művek
Altorjay Gábor–Bill McCagg, Eperjesi Ágnes, Erdély Miklós, az MKE Intermédia tanszék hallgatói, Kicsiny Balázs, Kondor Béla, Palotai Gábor, Sugár János

Új művek / MKE Doktori Iskola
Barakonyi Szabolcs, Barnaföldi Anna, Czene Márta, Dorsánszki Adrienn, Filo Veronika, Fusz Mátyás, Koller Margit, Kozsuhárov Zsuzsanna, Kristóf Gábor, Kútvölgyi-Szabó Áron, Szécsényi-Nagy Loránd, Zalavári András, Zékány Dia

A projek koordinátorai
Kőhalmi Péter, Sugár János, Szegedy-Maszák Zoltán, Peternák Miklós.

A kiállítás előkészítésében és megvalósításában közreműködtek
Kozma Éva, Bojtos Anikó, Antal Istvánné Edina, Majsai Réka
Kiállításépítés: Győri István
Grafikai design: Gábor Palotai Design
Web: Nyíry Géza
Új fordítások: Rudnay Zsófia, Sipos Dániel, Tóth Andrea
Kölcsönzők: Szépírók Társasága, Petőfi Irodalmi Múzeum, C3 Alapítvány és több magánszemély.

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

http://www.mke.hu/node/38957/

----------------------------------------------------------------------------------


Optimistic Exhibition.
Miklós Erdély and the Hungarian University of Fine Arts (1946–2018)

Exhibition of the Doctoral School of the Hungarian University of Fine Arts,
Barcsay Hall, 69 Andrássy út, Budapest 1062
15 December 2018 – 25 January 2019
Vernissage: 6 pm, Friday, 14 December 2018
Opening remarks by Gábor Altorjay

The first semester of the 2018/19 Doctoral Programme of the Hungarian University of Fine Arts was devoted to the work of Miklós Erdély. Announced under the working title Miklós Erdély and the Hungarian University of Fine Arts, this exhibition will take place from mid-December until late January at the Barcsay Hall of the University as the closing event of a 3-month art research project. Despite its explicitly historical theme, the exhibition aims to present new works created for this occasion, which are accompanied by some existing works as well as reproductions and archival material.

It is a well-known fact that Miklós Erdély had briefly studied sculpture at the Hungarian Academy of Fine Arts in the 1946/47 schoolyear before becoming a highly influential artist of the second half of the 20th century. Of course, this one semester alone would not justify such an exhibition, but we also know that throughout of his life, he was almost constantly in touch with the institution via his friends and entire generations of Academy students, even if this contact was mostly indirect. He cherished lifelong friendships with Béla Kondor and Sándor Altorjai, for instance (both were students of the Academy), and later also with generations of the 1970s and 1980s. In 1975 he held two lectures at the Academy, which had a role in the founding of the artist group later known as the Rózsa Circle. According to some recollections, Erdély was banned from the institution following these lectures, for which there is no direct proof to be found, but a number of documents suggest that the mentality represented by his works and his behaviour was deemed undesirable in the least.

At the turn of the 1970s/80s, several students of the Academy could be found amongst the participants of the Creativity Exercises course he ran together with Dóra Maurer, and later among the members of the Interdisciplinary Thinking (Indigo) group. Six of these students received a rector’s warning for participation at a “non-permitted” Indigo exhibition in 1981.

After 1990, following Erdély’s death, the emerging new generations of students retained a continued interest in Miklós Erdély. In 2008, the Intermedia Department organized a several-days-long conference to commemorate him on his 80th birthday.

The current exhibition is associated with the 90th anniversary of Miklós Erdély’s (1928–1986) birth, as well as a special historical journey back in time and through the history of the institution. In other words, it is an experiment to present the ever-lasting effective history of Miklós Erdély in a new form.

The organizers hereby wish to extend their gratitude to the Erdély family, the heirs, the Miklós Erdély Foundation and members of the Indigo group for their help.


Exhibited Works
Gábor Altorjay–Bill McCagg, Ágnes Eperjesi, Miklós Erdély, the students of the HUFA Intermedia Department, Balázs Kicsiny, Béla Kondor, Gábor Palotai, János Sugár

New Works / Doctoral School of the Hungarian University of Fine Arts
Szabolcs Barakonyi, Anna Barnaföldi, Márta Czene, Adrienn Dorsánszki, Veronika Filo, Mátyás Fusz, Margit Koller, Zsuzsanna Kozsuhárov, Gábor Kristóf, Áron Kútvölgyi-Szabó, Loránd Szécsényi-Nagy, András Zalavári, Dia Zékány

Project coordinators
Péter Kőhalmi, János Sugár, Zoltán Szegedy-Maszák, Miklós Peternák

The exhibition was organized and realized with the assistance of:
Éva Kozma, Anikó Bojtos, Edina Antal Istvánné, Réka Majsai
Exhibition production: István Győri
Graphic Design: Gábor Palotai Design
Web: Géza Nyíry
New translations: Zsófa Rudnay, Dániel Sipos, Andrea Tóth
Lenders: Szépírók Társasága (Belletrist Association Society), the Petőfi Literary Museum, the C3 Foundation, and several individuals.

Supported by the National Cultural Fund of Hungary.

http://www.mke.hu/node/38957/

Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával!
Az ikOn weboldalán kilistázhatja a mai/holnapi/holnaputáni eseményeket!

ISBN K�nyv+Gal�ria